Skip to Content

Schakt

Vid anläggning av tomt och uppförande av hus är markarbetet det grundläggande. Med schaktning menas främst att göra iordning en plan yta för husgrunden. Det innebär att man planerar ut jordmassor och eventuellt också forslar bort överflödigt material. Hur mycket man behöver schakta eller fylla beror på markens geografi och beskaffenhet. I markarbetet ingår schaktning för att gräva dränering och ledningar som vatten, avlopp, el.

Finns det berg på fastigheten kan det bli lite mer komplicerat, till exempel om man måste spränga. Sprängningen i sig behöver inte vara så svår men schaktningsarbetet kan bli något försenat. Därför är det viktigt att göra en geoteknisk undersökning av schaktningsområdet innan man påbörjar arbetet. Vid en sådan undersökning får man information om vad som döljer sig under markytan. Glöm heller inte att kolla med kommunen vilka eventuella rördragningar som redan finns på tomten.

För mer information, kontakta Niklas Andersson på tel.
036-35 10 01.

Korta fakta:

  • Verksamhet:
    Entreprenadverksamhet inom stora och små schaktentreprenader, sanering, rivning samt all form av skötselentreprenader (fastighetsskötsel, finplanering och markanläggning).
  • Omsättning ca 80 mkr.
  • Sysselsätter ca 30 personer.